ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร เดิมชื่อโรงเรียนเกตุมวดีย์วรคุณวิทยา  ท่านพระครูภาวนาวรคุณ เจ้าอาวาสวัดเกตุมดีศรีวราราม เป็นผู้ก่อตั้ง เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ ตั้งขึ้นในที่ธรณีสงฆ์ของวัดบัณฑูรสิงห์ ท่านพระครูบัณฑูรสีหรักษ์ (หลวงพ่อเพ่ง ฉนทธมโม) เจ้าอาวาสวัดบัณฑูรสิงห์เป็นผู้อนุญาตให้ใช้ที่ดิน จำนวน ๗๐ ไร่
          ปี พ.ศ. ๒๕๓๘ เป็นปีที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเสด็จสวรรคต กระทรวงศึกษาธิการสำนึกใน       พระมหากรุณาธิคุณ ที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงมีต่อการศึกษาของชาติ พระองค์ทรงส่งเสริมและสนับสนุนเยาวชนของชาติในทุกพื้นที่ที่พระองค์เสด็จให้ได้รับการศึกษา สะท้อนให้เห็นพระราชหฤทัยที่มุ่งมั่นส่งเสริม และทรงเล็งเห็นความสำคัญของการศึกษาในการพัฒนาบุคคลและประเทศชาติ กระทรวงศึกษาธิการจึงถือโอกาสที่จะได้สนองพระราชปณิธานด้วยการจัดสร้างสถานศึกษาเป็นอนุสรณ์สถานให้อนุชนรุ่นหลังได้รำลึกถึงพระองค์ท่านสืบไป
          กระทรวงศึกษาธิการได้พิจารณาเห็นว่า โรงเรียนเกตุมวดีย์วรคุณวิทยา มีความเหมาะสมสำหรับตั้งเป็นโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ฉะนั้นอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๓๔ กระทรวงศึกษาธิการให้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเกตุมวดีย์วรคุณวิทยา เป็นชื่อโรงเรียนที่ได้รับการโปรดเกล้าฯ พระราชทาน เป็น โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร โดยสังกัดกรมสามัญศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ณ วันที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๙