ดาวน์โหลดเอกสาร
กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ
 
งานวัดผล
 
แบบฟอร์มรายงานผลการเรียน ร และ 0 นักเรียน ม.3 และ ม.6 (สำหรับครูผู้สอน)
ภาคเรียนที่ 2/ปีการศึกษา2563
 >>คลิก<< (16/04/2564)

แบบฟอร์มการแก้ผลการเรียน ร และ 0 นักเรียน ม.1,2,4,5 (สำหรับครูผู้สอน)
ภาคเรียนที่ 2/ปีการศึกษา2563
 >>คลิก<< (16/04/2564)

แบบฟอร์มรายงานผล การแก้  ร ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีแนวโน้มติด ร ภาคเรียนที่ 2/2563 >>คลิก<<

แบบฟอร์มรายงานผล การแก้  ร ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,2,4,5 ที่มีแนวโน้มติด ร ภาคเรียนที่ 2/2563 >>คลิก<<

แบบฟอร์มรายงานผล การแก้  ร,0,มผ ภาคเรียนที่ 1/2563 >>คลิก<<

 
กลุ่มงานบริหารงานงบประมาณ
กลุ่มงานบริหารงานบุคคล
กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป