ภาพกิจกรรม
การอบรมโรงเรียนคุณธรรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร ได้จัดอบรมการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ ณ ห้องโสตไพศาลสาครกิจ เวลา ๐๘.๐๐ น.- ๑๕.๓๐ น.
โดยท่านวิทยากร ผอ. โอภาส เจริญเชื้อ และผอ.สิทธิ์ ศิริพิเดช
การจัดอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการสร้างคุณงามความดีให้เกิดขึ้นในโรงเรียน และสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญของการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม หลักการและกระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม

โพสเมื่อ : 20 มิ.ย. 2563,10:20   อ่าน 167 ครั้ง