กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายอนุศาสน์ เพียรทอง
ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : คอมพิวเตอร์
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2536 มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี / วิทย์-คณิต
2540 ปริญญาตรี / วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ) สถาบันราชภัฎเพชรบุรี / วิทยาการคอมพิวเตอร์
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2552 - 2554 โรงเรียนวัดกาหลง (พึ่งสุนทรอุทิศ) ครูผู้ช่วย - ครู คศ.1
2554 - ปัจจุบัน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครูชำนาญการ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 รางวัลคนดีศรีนครินทร์ ประจำปี 2560
2 รางวัลครูดีเด่น จังหวัดสมุทรสาคร ประจำปี 2559
3 รางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2558