กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวสายถวิล แซ่ฮ่ำ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : การวัดและประเมินผลการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0895988593
อีเมล์ : saitawin.s@hotmail.co.th
ที่อยู่ :
5481/185 คอนเดอะนิช รัชดา-ห้วยขวาง ห้อง 185 ซอยประชาสงเคราะห์38 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2556 ปริญญาตรี/ครุศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/วิทยาศาสตร์ทั่วไป-เคมี
2560 ปริญญาโท/ครุศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/การวัดและประเมินผลการศึกษา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2557-2559 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร ครูผู้ช่วย
2559-2561 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร ครู
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 รางวัล ครูผู้สอนดีด้านการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ประจำปีการศึกษา 2560
2 รางวัล ครูผู้มีกระบวนการจัดการเรียนรู้ยอดเยี่ยม ประจำปีการศึกษา 2559