กลุ่มสาระฯภาษาไทย

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางจำรัส พันลำ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : บริหารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0860981753
อีเมล์ : dawjamrat@hotmail.com
ที่อยู่ :
35/5 หมู่ 6 ต.บางโทรัด อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
เครื่องราช : ต.ม.
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2546 ครุศาสตรบัณฑิต สถาบันราชภัฏนครสวรรค์/วิชาเอกภาษาไทย
2557 ครุศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา/สาขาการบริหารการศึกษา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2553 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร ครูผู้ช่วย
2555 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร ครู
2559 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล