กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวนันทิยา สุวรรณวงศ์
ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : ชีววิทยา
เบอร์โทรศัพท์ : 0865479269
อีเมล์ : nan.nanthiya2012@gmail.com
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2545 มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนนาคประสิทธิ์
2549 วิทยาศาสตร์บัณฑิต(ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2553 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์-การสอน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2552-2554 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร ครูผู้ช่วย
2554-2558 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร ครู
2558-ปัจจุบัน โรงเรียนเฉลิมพระเกีัยรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร ครู วิทยฐานะชำนาญการ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 ครูผู้มีกระบวนการจัดการเีรียนรู้ดีเยี่ยม ประจำปีการศึกษา 2560
2 ครูผู้มีกระบวนการจัดการเรียนรู้ดีเยี่ยม ประจำปีการศึกษา 2559
3 รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปี 2557
4 ครูผู้สอนดีเด่น เนื่องในวันครู ประจำปี 2559
5 รางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2558