คณะผู้บริหาร

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวทองพูน เจือไทย
ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : หลักสูตรและการสอน
เบอร์โทรศัพท์ : 0899388630
อีเมล์ : tongpoon_2518@hotmail.com
ที่อยู่ :
72/4 หมู่6 ต.บางกระเจ้า อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล