กลุ่มสาระฯภาษาจีน

นางสาวชาลิสา วงศ์พุ่ม
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาจีน

นางสาวสุพัชฌา เชาวสกู
ครูจ้างสอน

Mr.Yansong Chen
ครูชาวต่างชาติ