กลุ่มสาระฯภาษาจีน

นางสาวชาลิสา วงศ์พุ่ม
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาจีน

นางสาวกรวรรณ ละมุลครบุรี
ครูผู้ช่วย