กลุ่มสาระฯภาษาจีน

นางสาวชาลิสา วงศ์พุ่ม
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาจีน

นางสาวกรวรรณ ละมุลครบุรี
ครู คศ.1

นางสาวเสาวภาคย์ บุญรัชกุล
ครูอัตราจ้าง