กลุ่มสาระฯภาษาจีน

นางสาวชาลิสา วงศ์พุ่ม
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาจีน

นางสาวกรวรรณ ละมุลครบุรี
ครู คศ.1
เบอร์โทร : 0971132888
อีเมล์ : _1@hotmail.com,

นางสาวเสาวภาคย์ บุญรัชกุล
ครูอัตราจ้าง