วิสัยทัศน์ / กลยุทธ์
วิสัยทัศน์

ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล สืบสานงานพระราชดําริ สร้างวิถีตามศาสตร์พระราชา

กลยุทธ์

กลยุทธ์ที่  ๑  ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน
กลยุทธ์ที่  ๒  ยกระดับคุณภาพผู้เรียน และสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
กลยุทธ์ที่  ๓  ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ
กลยุทธ์ที่  ๔  พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัยเน้นการมีส่วนร่วม
กลยุทธ์ที่  ๕  น้อมนำศาสตร์พระราชา สืบสานงานพระราชดำริ สู่การดำเนินชีวิตอย่างยั่งยืน