วิสัยทัศน์ / กลยุทธ์
วิสัยทัศน์

ภายในปี ๒๕๗๐ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร จัดการศึกษาโดยครูวิถีใหม่      
ให้เป็นเลิศด้านกีฬา มุ่งพัฒนาให้นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล จัดสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการเรียนรู้ ภายใต้
การบริหารจัดการ ตามหลักธรรมาภิบาล สืบสานงานพระราชดำริ


กลยุทธ์

กลยุทธ์ที่  ๑  พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและพัฒนาความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล
กลยุทธ์ที่  ๒  ส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะและสมรรถภาพทางด้านกีฬาโดยใช้หลักวิทยาศาสตร์การกีฬา
กลยุทธ์ที่  ๓  ส่งเสริมให้ครูเป็นผู้นำทางวิชาการ จัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่  ๔  พัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้
กลยุทธ์ที่  ๕  พัฒนาการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมด้วยหลักธรรมาภิบาล น้อมนำแนวพระราชดำริสู่การปฏิบัติ
กลยุทธ์ที่  ๖  ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ