กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวปัณฑารีย์ แซ่เตียว
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางธันยภัทร์ นารีย์รักษ์
ครู คศ.3

นางจุทาธิป ยกดี
ครู คศ.3

นางสาวจิระภา ทอนศรี
ครู คศ.1