กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางธันยภัทร์ นารีย์รักษ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางจุทาธิป ยกดี
ครู คศ.3

นางสาวปัณฑารีย์ แซ่เตียว
ครู คศ.2

นางสาวจิระภา ทอนศรี
ครู คศ.1