กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางธันยภัทร์ นารีย์รักษ์
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางจุทาธิป ยกดี
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวปัณฑารีย์ แซ่เตียว
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นางสาวจิระภา ทอนศรี
ครูผู้ช่วย