ลูกจ้างชั่วคราว

นายวินัย จันทร์หอม
หัวหน้างานความปลอดภัย

นางสาวมาลินี อาจชนะปาน
เจ้าหน้าที่พัสดุ

นางสาวนิธินันท์ ชูรา
นักโสตทัศนูปกรณ์

นายจำลอง ทองใส
พนักงานบริการ

นายสุนทร กล้าแข็ง
พนักงานบริการ

นางบุญมี รอดดารา
แม่บ้าน