คณะผู้บริหาร

นายสุรินทร์ บุญทรัพย์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
อีเมล์ : surin@swsakhon.ac.th

นายศิวาณัฏฐ์ จิรภาสวุฒิกุล
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานงบประมาณและบริหารงานบุคคล
อีเมล์ : siwanath@swsakhon.ac.th

นายชัชชาย นิสสัยสุข
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป
อีเมล์ : chatchai@swsakhon.ac.th

นางสาววิภารัตน์ อุปดิษฐ
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ
อีเมล์ : wiparat@swsakhon.ac.th