กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางจำรัส พันลำ
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางวิลาวัลย์ สว่างสุรีย์
ครู คศ.1

นางสาวน้ำฝน แซ่ตึ้ง
ครู คศ.1

นายสมมาตร ยกดี
พนักงานราชการ

นางสาวขวัญมนัส ขันนาค
ครูจ้างสอน