คณะผู้บริหาร

ดร.อรรณพ ชุ่มเพ็งพันธ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายวินัย จันทร์หอม
รักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการ

นายอภิชาต แก้ววิเชียร
รักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการ

นางจุทาธิป ยกดี
รักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการ / หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ

นางสาวทองพูน เจือไทย
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ

นายเสริมศักดิ์ คงสมบัติ
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล

นายชัชชาย นิสสัยสุข
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป