อัตลักษณ์ / เอกลักษณ์
อัตลักษณ์
คนดีของสมเด็จย่า มุ่งพัฒนางานวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ
เอกลักษณ์
ถิ่นสถานบ้านคนดี