กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางวิมลรัตน์ ดวงสีเสน
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางปนิด แก้ววิเชียร
ครูชำนาญการพิเศษ

นางวริศศรุตา ตวงชัย
ครูชำนาญการ

นางสาวอัมพันธ์ ดอกเตย
ครูชำนาญการ

นายกฤษณพล รุ่งเรืองศักดิวงศ์
ครูชำนาญการ

นางนัฎกานต์ เกตุแก้ว
ครู คศ.1

นางสาวเพชราภาย์ คำแท้
ครูผู้ช่วย