กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวอัมพันธ์ ดอกเตย
ครู วิทยฐานครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางวิมลรัตน์ ดวงสีเสน
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นางวริศศรุตา ตวงชัย
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/7

นายกฤษณพล รุ่งเรืองศักดิวงศ์
ครูชำนาญการ

นางนัฎกานต์ เกตุแก้ว
ครู คศ.1