กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวนภาพร คงสุข
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายอภิชาติ แก้ววิเชียร
ครู คศ.3

นายวรสิทธิ์ บุญวัฒนาพร
ครู คศ.3

นางบังอร คุณเมือง
ครู คศ.2

นางสาวสุภาภรณ์ สังข์งาม
ครู คศ.2

นายวีระชัย คุณเมือง
ครู คศ.2

นางสาวชลธิชา ลิ้มเกษตรสกุล
ครู คศ.2

นายยืนยง สิงหาวาสน์
ครู คศ.1

นายกิตติศักดิ์ ถ้ำแก้ว
ครู คศ.1

นางสาวอนุสรา ฝูงทองเจริญ
ครู คศ.1

นางสาวสุภาวรรณ สุมโน
ครู คศ.1

นายภัทรวรรต แต้มทอง
ครู คศ.1

นางณัฐริการ์ อยู่สวัสดิ์
ครูผู้ช่วย

นางสาวกุลธิดา พูลพัฒน์
ครูผู้ช่วย

นางสาวธัญยฉัตร นพปริวัตรไชย
ครูผู้ช่วย

นางสาวจรรยา รอดคลองตัน
พนักงานราชการ

นางสาวกวินนา จันทรบูรณ์
ครูอัตราจ้าง

นางสาวจุฑามาศ ตันสมบูรณ์
ครูอัตราจ้าง

นางสาวชาลินี เกษมสุขไพศาล
ครูอัตราจ้าง