กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายวีระชัย คุณเมือง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายอภิชาติ แก้ววิเชียร
ครู คศ.3

นายวรสิทธิ์ บุญวัฒนาพร
ครู คศ.3

นางสาวนภาพร คงสุข
ครู คศ.3

นางบังอร คุณเมือง
ครู คศ.3

นางสาวสุภาพร สังข์งาม
ครู คศ.2

นางสาวพิมพ์ณลิณ ธนฐิตาภัทร
ครู คศ.2

นางสาวสุภาวรรณ สุมโน
ครู คศ.2

นายยืนยง สิงหาวาสน์
ครู คศ.2

นายกิตติศักดิ์ ถ้ำแก้ว
ครู คศ.1

นางสาวพิมพ์ศิริ ไพศาลนันทน์
ครู คศ.1

นางสาวอนุสรา ฝูงทองเจริญ
ครู คศ.1

นายภัทรวรรต แต้มทอง
ครู คศ.1

นางณัฐริการ์ อยู่สวัสดิ์
ครู คศ.1

นางสาวกุลธิดา พูลพัฒน์
ครูผู้ช่วย

นางสาวธัญยฉัตร นพปริวัตรไชย
ครูผู้ช่วย