กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวนภาพร คงสุข
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายอภิชาติ แก้ววิเชียร
ครู คศ.3

นายวรสิทธิ์ บุญวัฒนาพร
ครู คศ.3

นางบังอร คุณเมือง
ครู คศ.2

นางสาวสุภาภรณ์ สังข์งาม
ครู คศ.2

นายวีระชัย คุณเมือง
ครู คศ.2

นางสาวชลธิชา ลิ้มเกษตรสกุล
ครู คศ.2

นายยืนยง สิงหาวาสน์
ครู คศ.1
เบอร์โทร : 0883106223
อีเมล์ : meenoi_yuenyong@hotmail.com

นายกิตติศักดิ์ ถ้ำแก้ว
ครู คศ.1
เบอร์โทร : 0885173418
อีเมล์ : Kittisak521192162@gamil.com

นางสาวอนุสรา ฝูงทองเจริญ
ครู คศ.1
เบอร์โทร : 0924102211
อีเมล์ : anussara.tune@gmail.com

นางสาวสุภาวรรณ สุมโน
ครู คศ.1

นายภัทรวรรต แต้มทอง
ครูผู้ช่วย

นางณัฐริการ์ อยู่สวัสดิ์
ครูผู้ช่วย

นางสาวกุลธิดา พูลพัฒน์
ครูผู้ช่วย

นางสาวจรรยา รอดคลองตัน
พนักงานราชการ
เบอร์โทร : 0809805348
อีเมล์ : mai_janya@hotmail.com

นางสาวกวินนา จันทรบูรณ์
ครูอัตราจ้าง
เบอร์โทร : 0983252538
อีเมล์ : k.juntaboon@gmail.com

นายทักษิณ วิทยาคม
ครูอัตราจ้าง

นางสาวจุฑามาศ ตันสมบูรณ์
ครูอัตราจ้าง

นางสาวชาลินี เกษมสุขไพศาล
ครูอัตราจ้าง