กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางบังอร คุณเมือง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายอภิชาติ แก้ววิเชียร
ครู คศ.3

นางสาวนันทิยา สุวรรณวงศ์
ครู คศ.2

นายวรสิทธิ์ บุญวัฒนาพร
ครู คศ.2

นางสาวนภาพร คงสุข
ครู คศ.2

นายรัฐปรัชญ์ บุญเจริญ
ครู คศ.2

นางสาวสุภาภรณ์ สังข์งาม
ครู คศ.2

นายวีระชัย คุณเมือง
ครู คศ.2

นางสาวชลธิชา ลิ้มเกษตรสกุล
ครู คศ.1

นางสาวสายถวิล แซ่ฮ่ำ
ครู คศ.1

นายยืนยง สิงหาวาสน์
ครู คศ.1

นายกิตติศักดิ์ ถ้ำแก้ว
ครู คศ.1

นางสาวอนุสรา ฝูงทองเจริญ
ครู คศ.1

นางสาวสุภาวรรณ สุมโน
ครู คศ.1

นายภัทรวรรณ แต้มทอง
ครูผู้ช่วย

นางณัฐริการ์ อยู่สวัสดิ์
ครูผู้ช่วย

นางสาวจรรยา รอดคลองตัน
พนักงานราชการ

นางสาวกวินนา จันทรบูรณ์
ครูอัตราจ้าง

นายทักษิณ วิทยาคม
ครูอัตราจ้าง

นางสาวจุฑามาศ ตันสมบูรณ์
ครูอัตราจ้าง