กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวนันทิยา สุวรรณวงศ์
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายอภิชาต แก้ววิเชียร
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นายวรสิทธิ์ บุญวัฒนาพร
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นางสาวนภาพร คงสุข
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นางบังอร คุณเมือง
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นายรัฐปรัชญ์ บุญเจริญ
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นางสาวสุภาภรณ์ สังข์งาม

นางสาวชลธิชา ลิ้มเกษตรสกุล
ครู คศ.1

นางสาวสายถวิล แซ่ฮ่ำ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/4

นายยืนยง สิงหาวาสน์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/6

นายกิตติศักดิ์ ถ้ำแก้ว
ครู คศ.1

นางสาวอนุสรา ทุยหุ่น
ครูผู้ช่วย

นางสาวกวินนา จันทรบูรณ์