กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายเสริมศักดิ์ คงสมบัติ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายอรุณ แสงจันทร์
ครูชำนาญการ

นางสาวทองพูน เจือไทย
ครูชำนาญการ

นางสาวพัชรินทร์ เรือนสูง
ครูชำนาญการ

นายชัชชาย นิสสัยสุข
ครูชำนาญการ

นางธิดาเทพ จิตต์ปัทมะ

นายอริธัชย์ สิทธิกิตติยานนท์
ครูจ้างสอน