กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางฮุสนา อัศสลาม
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายอรุณ แสงจันทร์
ครู คศ.2

นางสาวทองพูน เจือไทย
ครู คศ.2
อีเมล์ : tongpoon_2518@hotmail.com

นายภวัต โลกวิทย์
ครู คศ.1

นางสาวกรรนิการ์ หมูแฮม
ครูผู้ช่วย

นางสาวมณฑกานต์ โสรถาวร
ครูผู้ช่วย