กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวพัชรินทร์ เรื่อนสูง
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายอรุณ แสงจันทร์
ครูชำนาญการ

นางสาวทองพูน เจือไทย
ครูชำนาญการ

นายเสริมศักดิ์ คงสมบัติ
ครู คศ.1

นายชัชชาย นิสสัยสุข
ครูชำนาญการ

นางธิดาเทพ จิตต์ปัทมะ

นายอริธัชย์ สิทธิกิตติยานนท์
ครูจ้างสอน