กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายภวัต โลกวิทย์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายอรุณ แสงจันทร์
ครู คศ.2

นางสาวทองพูน เจือไทย
ครู คศ.2

นางสาวอาภาภรณ์ ชื่นเจริญ
ครู คศ.2

นางสาวกรรนิการ์ หมูแฮม
ครู คศ.1

นางสาวมณฑกานต์ โสรถาวร
ครู คศ.1

นายรัฐพล ทะเลลึก
ครูผู้ช่วย

นางสาวอนุสรา พันธุระ
ครูผู้ช่วย