กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายอรุณ แสงจันทร์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวทองพูน เจือไทย
ครู คศ.2

นางสาวพัชรินทร์ เรื่อนสูง
ครู คศ.2

นางฮุสนา อัสลาม
ครู คศ.2

นายภวัต โลกวิทย์
ครู คศ.1

นางสาวกรรณิการ์ หมูแฮม
ครูผู้ช่วย

นางสาวมณฑกานต์ โสรถาวร
ครูผู้ช่วย

นายอริธัชย์ สิทธิกิตติยานนท์
ครูอัตราจ้าง