กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายภวัต โลกวิทย์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายอรุณ แสงจันทร์
ครู คศ.2

นางสาวทองพูน เจือไทย
ครู คศ.2

นางสาวกรรนิการ์ หมูแฮม
ครู คศ.1

นางสาวมณฑกานต์ โสรถาวร
ครูผู้ช่วย

นายรัฐพล ทะเลลึก
ครูผู้ช่วย