พนักงานราชการ/ธุรการโรงเรียน

นายวรวุฒิ พึ่งวร
ครูกลุ่มสาระศิลปะ

นางสาวจรรยา รอดคลองตัน
ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวณัฐชาภรณ์ สิทธิกิตติยานนท์
ครูกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ

นางสาวชาลินี เกษมสุขไพศาล
ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวพวงรัตน์ เสนาะพิณ
เจ้าหน้าที่ธุรการ