กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นางสาววาสนา สกุลนิติโรจน์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายคมสันต์ จงแจ่มใส
ครู คศ.2

นางสาวธาราพรศ์ ศรีบุญญารักษ์
ครู คศ.1

นายสิทธิเดช บัญติ
ครูผู้ช่วย

นายจักรวี กองวิเชียร
ครูผู้ช่วย