กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสาววาสนา สกุลนิติโรจน์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายคมสันต์ จงแจ่มใส
ครู คศ.2

นางสาวธาราพรศ์ ศรีบุญญารักษ์
ครู คศ.1

นายจักรวี กองวิเชียร
พนักงานราชการ

นายบารมี กูลสวัสดิ์มงคล
ครูอัตราจ้าง