กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสาววาสนา สกุลนิติโรจน์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายวินัย จันทร์หอม
ครูชำนาญการ

นายบัณฑิต องค์อภิชาต
ครู คศ.1

นายวรพล หุ่นเก่า
พนักงานราชการ

นายจักรวี กองวิเชียร
ครูจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัด