กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสาววาสนา สกุลนิติโรจน์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายวินัย จันทร์หอม
ครูชำนาญการ

นายบัณฑิต องค์อภิชาติ
ครู คศ.1

นายจักรวี กองวิเชียร
พนักงานราชการ

นางสาวธาราพรศ์ ศรีบุญญารักษ์
ครูผู้ช่วย