กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสาววาสนา สกุลนิติโรจน์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายวินัย จันทร์หอม
ครูชำนาญการ

นายบัณฑิต องค์อภิชาติ
ครู คศ.1

นายวรพล หุ่นเก่า
พนักงานราชการ

นายจักรวี กองวิเชียร
ครูจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัด

นางสาวจิรัฏญา จันทร์เปลี่ยน
ครูจ้างสอนองคืการบริหารส่วนจังหวัด