กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นางสาววาสนา สกุลนิติโรจน์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
เบอร์โทร : 0812561281
อีเมล์ : wassana2556@gmail.com

นายคมสันต์ จงแจ่มใส
ครู คศ.2

นางสาวธาราพรศ์ ศรีบุญญารักษ์
ครู คศ.1
เบอร์โทร : 0876692899
อีเมล์ : Esther_airline@hotmail.com

นายจักรวี กองวิเชียร
พนักงานราชการ
เบอร์โทร : 0866664859
อีเมล์ : makibao_jk@hotmail.com

นายบารมี กูลสวัสดิ์มงคล
ครูอัตราจ้าง