กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นางจิราวรรณ เจือทิน
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นางสาวพิมพร เกตุพันธ์
ครูชำนาญการ

นางสาวจรรยา รอดคลองตัน
พนักงานราชการ