ลูกจ้างประจำ

นางสาวพวงรัตน์ เสนาะพิณ
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวมาลินี อาจชนะปาน
เจ้าหน้าที่พัสดุ

นายนที แก้วอรุณ
นักการภารโรง

นายจำลอง ทองใส
นักการภารโรง

นางสาวสมภาร พารักษา
นักการภารโรง

นางสาวนิธินันท์ ชูรา
นักโสตทัศนูปกรณ์