กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายอำนาจ รสเครือ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวนิชกานต์ กออนุรักษ์
ครู คศ.2

นางปาณัฏฐ์ศิญา จารุจารย์
ครู คศ.2

นายณรงค์ภัทร ดวงชัย
ครู คศ.1

นายไกรสร ตะลุ่ม
ครู คศ.1

นางสาวปัญญารัตน์ อาจสัญจร
ครู คศ.1

นางสาวณัฏยา เงาศรี
ครู คศ.1

นางสาวรัชฎาพร แก้วชิงดวง
ครู คศ.1

นางสาวนันท์วิภา พิมพร
ครูผู้ช่วย