กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางบุญญารักษ์ แย้มสมุทร
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวนิชกานต์ กออนุรักษ์
ครู คศ.2

นางปาณัฏฐ์ศิญา จารุจารย์
ครู คศ.2

นายณรงค์ภัทร ดวงชัย
ครู คศ.1

นายไกรสร ตะลุ่ม
ครู คศ.1

นางสาวปัญญารัตน์ อาจสัญจร
ครูผู้ช่วย

นายอำนาจ รสเครือ
ครูผู้ช่วย

นางสาวณัฐยา เงาศรี
ครูผู้ช่วย

นางสาวรัชฎาพร แก้วชิงดวง
ครูผู้ช่วย

นางสาวนันท์วิภา พิมพร
ครูผู้ช่วย

นายภาวัต นามะมอญ
ครูอัตราจ้าง