กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายอำนาจ รสเครือ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวนิชกานต์ กออนุรักษ์
ครู คศ.2

นางปาณัฏฐ์ศิญา จารุจารย์
ครู คศ.2

นายณรงค์ภัทร ดวงชัย
ครู คศ.1

นางสาวปัญญารัตน์ อาจสัญจร
ครู คศ.1

นางสาวรัชฎาพร แก้วชิงดวง
ครู คศ.1

นางสาวนันท์วิภา พิมพร
ครู คศ.1

นางสาวจิราพร นาดี
ครู คศ.1