กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายวสันต์ สูงเนิน
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวนิชกานต์ กออนุรักษ์
ครูชำนาญการ

นายศุภโชค สีวันนา
ครูชำนาญการ

นางสาวสุภัทรา ศรีอ่อน
ครู คศ.2

นางบุญญารักษ์ แย้มสมุทร
ครูชำนาญการ

นางปาณัฏฐ์ศิญา จารุจารย์
ครู คศ.2

นายณรงค์ภัทร ดวงชัย
ครู คศ.1

นายไกรสร ตะลุ่ม
ครูผู้ช่วย

นางสาวปัญญารัตน์ อาจสัญจร
ครูผู้ช่วย

นายอำนาจ รสเครือ
ครูผู้ช่วย

นายภาวัต นามะมอญ