กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวนิชกานต์ กออนุรักษ์
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายศุภโชค สีวันนา
ครูชำนาญการ

นายวสันต์ สูงเนิน
ครูชำนาญการ

นางสาวสุภัทรา ศรีอ่อน
ครู คศ.2

นางบุญญารักษ์ แย้มสมุทร
ครูชำนาญการ

นางปาณัฏฐ์ศิญา จารุจารย์
ครู คศ.1

นายณรงค์ภัทร ดวงชัย
ครู คศ.1

นางสาวจรรยา รอดคลองตัน
พนักงานราชการ