กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวนิชกานต์ กออนุรักษ์
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายศุภโชค สีวันนา
ครูชำนาญการ

นายวสันต์ สูงเนิน
ครูชำนาญการ

นางสาวสุภัทรา ศรีอ่อน
ครู คศ.2

นางบุญญารักษ์ แย้มสมุทร
ครูชำนาญการ

นางปาณัฏฐ์ศิญา จารุจารย์
ครู คศ.1

นายณรงค์ภัทร ดวงชัย
ครู คศ.1

นางสาวจรรยา รอดคลองตัน
พนักงานราชการ

นายณัฎฐ์ขวัญช์ สุวรรณเวช
ครูจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัด