กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายอำนาจ รสเครือ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
เบอร์โทร : 0951574701
อีเมล์ : amnat.roh@gmail.com

นางสาวนิชกานต์ กออนุรักษ์
ครู คศ.2

นางปาณัฏฐ์ศิญา จารุจารย์
ครู คศ.2
เบอร์โทร : 0958954793
อีเมล์ : nutchanok11@gmail.com

นางบุญญารักษ์ แย้มสมุทร
ครู คศ.2

นายณรงค์ภัทร ดวงชัย
ครู คศ.1

นายไกรสร ตะลุ่ม
ครู คศ.1
เบอร์โทร : 0888708980
อีเมล์ : stomseasonwsili@gmail.com

นางสาวปัญญารัตน์ อาจสัญจร
ครู คศ.1
เบอร์โทร : 0904281602
อีเมล์ : save_live_mo@hotmail.com

นางสาวณัฐยา เงาศรี
ครูผู้ช่วย

นางสาวรัชฎาพร แก้วชิงดวง
ครูผู้ช่วย

นางสาวนันท์วิภา พิมพร
ครูผู้ช่วย