กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายอำนาจ รสเครือ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวนิชกานต์ กออนุรักษ์
ครู คศ.2

นางปาณัฏฐ์ศิญา จารุจารย์
ครู คศ.2

นางบุญญารักษ์ แย้มสมุทร
ครู คศ.3

นายณรงค์ภัทร ดวงชัย
ครู คศ.1

นายไกรสร ตะลุ่ม
ครู คศ.1

นางสาวปัญญารัตน์ อาจสัญจร
ครู คศ.1

นางสาวณัฐยา เงาศรี
ครูผู้ช่วย

นางสาวรัชฎาพร แก้วชิงดวง
ครูผู้ช่วย

นางสาวนันท์วิภา พิมพร
ครูผู้ช่วย

นางสาวอรรจยา กออนุรักษ์
ครูอัตราจ้าง