ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายจงอาง กล้องเจริญ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2519 - 2529
ชื่อ-นามสกุล : นายทองหลอม พานิชเจริญ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2529 - 2534
ชื่อ-นามสกุล : นายจรัล เจริญเวช
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2534 - 2539
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวลัดดาวัลย์ บางท่าไม้
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2540 - 2545
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนันท์นภัส ศุกรสุต
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2546 - 2550
ชื่อ-นามสกุล : นายธีระชัย บุญอารีย์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2550 - 2559
ชื่อ-นามสกุล : นายสุรเดช สมเกียรติกุล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2559 - 2561
ชื่อ-นามสกุล : นายอรรณพ ชุ่มเพ็งพันธ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2561 - 2563
ชื่อ-นามสกุล : นายสุรินทร์ บุญทรัพย์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2563 - ปัจจุบัน