ครูอัตราจ้าง

นางสาวกวินนา จันทรบูรณ์
ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวจุฑามาศ ตันสมบูรณ์
ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวรัชฎาภรณ์ ทำสะอาด
ครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

นางสาวอรรจยา กออนุรักษ์
ครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์

นางสาวมณีรัตน์ คำกลั่น
ครูกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ

นายวีรภัทร บัวเกิด
ครูกลุ่มสาระสุขศึกษาฯ

นายบารมี กูลสวัสดิ์มงคล
ครูกลุ่มสาระสุขศึกษาฯ

นายศีลัชญา มั่นนุช
ครูกลุ่มสาระสุขศึกษาฯ

นายภานุวัฒน์ แก้วอรุณ
ครูกลุ่มสาระการงานอาชีพ

Mr.Makori Erick
ครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

Mr.Sydney Andiva
ครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

Mr.Thaung Myint
ครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ