เพลงโรงเรียน
เพลงมาร์ชประจำกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ 12 แห่ง