คำขวัญ / คติพจน์
คำขวัญประจำโรงเรียน

รักษาศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นําวิชาการ สืบสานงานพระราชดําริ

คติพจน์ประจำโรงเรียน
 
“นิมิตฺตํ สาธุรูปานํ กตญฺญูกตเวทิตา
 
ความกตัญกตเวทีเป็นเครื่องหมายแห่งคนดี”