โครงการห้องเรียนกีฬา

นายยุทธนา เหลืองเจริญ
ครูผู้ฝึกสอนกีฬา

นายปิยะวัฒน์ ฤทธิมุณี
ครูผู้ฝึกสอนกีฬา

นายลือชัย เจริญรูป
ครูผู้ฝึกสอนกีฬา

นายธนเสริญ ด้วงเจริญ
นักวิทยาศาสตร์การกีฬา

นายกิตติธัช ช่อมะลิ
นักกายภาพบำบัด

นายพุฒิเมธ คล้ำฉิม
นักโภชนาการ

นายณภัทร พุฒนาค
ครูผู้ฝึกสอนกีฬา

นายทัศน์ไท ค้าขาย
ครูผู้ฝึกสอนกีฬา

นางสาวมาลิษา สุขภูวงศ์
ครูผู้ฝึกสอนกีฬา

นายปราโมทย์ ใจรู้รอบ
ครูผู้ฝึกสอนคลินิคพิเศษ

นางสาวณัฐชยา กำเนิดรัตนะ
บุคลากรประจำหอพัก

นายสุวัฒน์ เพิ่มลาภ
บุคลากรประจำหอพัก

นางสิริภรณ์ ใจหาญ
แม่บ้าน

นางอุ่นเรือน สำแดงเดช
แม่บ้าน

นายบุญนำ หัสสร
พนักงานขับรถ

นายเดชณรงค์ ตัสสะ
ยามรักษาความปลอดภัย