กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวทองพูน เจือไทย
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : หลักสูตรและการสอน
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ : tongpoon_2518@hotmail.com
ที่อยู่ :
ตำบลบางกระเจ้า อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
เครื่องราช : ต.ม.
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2537 มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ
2540 ปริญญาตรี/คบ. สถาบันราชภัฏสวนดุสิต/สังคมศึกษา
2546 ปริญญาตรี/ศศบ. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช/ไทยคดีศึกษา
2557 ปริญญาโท/ศษ.ม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช/หลักสูตรและการสอนสังคมศึกษา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2541-2550 โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา "มงคลวิทยา" จังหวัดระยอง ครู
2551 โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน จังหวัดชัยภูมิ ครู
2552-ปัจจุบัน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร ในพระราชูปภัมถ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครูชำนาญการ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล